Устойчиво развитие

Решения за България: Икономика

Програмата на MOVE.BG за икономическо развитие разпознава, популяризира и подпомага развитието на потенциално успешните сектори на българската икономика.  Стремим се да предизвикаме диалог и  обществено съгласие  за целенасочени и стратегически действия за изграждането на секторни политики, на ясни нормативни рамки, както и насърчаването на най-добрите практики, които да подкрепят икономическото развитие и просперитет на България.

MOVE.BG Решения за България: Икономика

13 април, МOVE.BG

Контекстът и етапът на развитие, в които страната и обществото ни се намират, могат да бъдат разгледани през различни призми.

Повечето анализи, статистики и оценки обаче водят до приблизително един и същи извод – страната ни има нужда от сериозна промяна, нов подход и различна стратегия. От визия. Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, които касаят пряко всички държави от ЕС и в частност България като външна граница със стратегическо място на Балканите – засилен миграционен поток, терористични заплахи, информационна война, кибертероризъм и др. Това оказва влияние върху икономическото, социалното и геополитическо развитие на страната ни и е определящо за ролята, която България поема в разрешаването на тези проблеми. В един постоянно променящ се свят, в който глобализацията и трансформационните процеси се случват с все по-засилени темпове, от ключово значение е България да намери онези възможности и взаимовръзки, които ще развият нейните конкурентни предимства и дългосрочни перспективи за растеж. За тази цел е нужна визия отвъд стратегиите, които добре познаваме, смелост във формулирането и извеждането на всички тези взаимовръзки и синергии, които не само да изведат България напред във формални класации, но и да допринесат за социалната трансформация на страната ни. Разпознаването на потенциалите за развитие и растеж на България е само част от задачата, която МOVE.BG си поставя. Основна предпоставка за реализиране на тези потенциали е целенасочената работа за дефинирането на конкретни възможности и идентифицирането на активните участници, които с идеите, каузите и действията си променят средата към по-добро.

В МOVE.BG вярваме, че въпреки предизвикателствата пред обществено-икономическото състояние и външнополитическата реалност

България има потенциал да постигне устойчив растеж, да се развие като атрактивно място за пълноценен и щастлив живот и да се превърне в център на иновации и идеи с голяма добавена стойност за общото ни бъдеще.
Kъде е България?
Потенциалът за икономическо и обществено развитие на България е свързан с активното и целенасочено идентифициране на икономически сектори и социални феномени, които могат да допринесат в най-голяма степен за устойчив икономически растеж, висок стандарт на живот и социално благоденствие. България има предпоставките да постигне тези резултати чрез целенасочено развитие на високотехнологичните и иновативни сектори на икономиката си, докато провежда природосъобразни политики и се възползва от традициите и културното си наследство. Акцент върху кроссекторните взаимодействия между тях е ключов за постигане на устойчиво развитие. За целта е необходима активна държавна политика, която създава условия за растеж и насърчава предприемчивостта и проактивността във формулирането на ясни възможности и иновативни подходи в осъществяването им. В МOVE.BG виждаме именно това като основа за обществено развитие. Благодарение на отворения си модел на развитие България не е изолирана от процесите на обществена и икономическа трансформация на света, в който живеем, от демографските и социално-икономически тенденции, от влиянието на технологичния прогрес, климатичните промени и прехода към зелена икономика.
В MOVE.BG смятаме, че за да се развива страната ни по устойчив начин, трябва да имаме ясна визия и да следваме внимателно планирани дългосрочни стратегии.
Стратегии, които не само са ориентирани към подобряване на вече установени параметри на икономиката и обществото ни, използващи единствено настоящите дадености на страната ни, а такива, които са в унисон със световните тенденции. Стратегии, които въпреки ограничените ни мащаби и ресурси, ще очертават пътя, който да ни постави в групата от задаващите посоката на световното развитие страни, а не сред догонващите или още по-лошо – в групата на изоставащите.
Икономическата програма на MOVE.BG е създадена с цел да разпознае, популяризира и подпомага развитието на потенциално успешните сектори на българската икономика.
За нас технологичните и устойчиви иновации задвижват икономическия растеж и улесняват ежедневието на хората.
  1. Кои са тези важни фактори за растеж? Какви са потенциалите на държавата ни и как да бъдат развити?
  2. Кои са носителите на новите идеи и как да бъдат системно подкрепени в полза на общия ни просперитет?
Това са част от въпросите, които адресираме в рамките на икономическата ни програма.